TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 09 / 2021
Đã nhận 87 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn98.85 %
Đã xử lý 50 hồ sơ
Đúng hạn 50 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 37 hồ sơ
Đúng hạn 36 (97.3 %)
Trễ hạn 1 (2.7 %)