TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 05 / 2023
Đã nhận 120 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 56 hồ sơ
Đúng hạn 56 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 64 hồ sơ
Đúng hạn 64 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)