TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 10 / 2022
Đã nhận 13 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 3 hồ sơ
Đúng hạn 3 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 10 hồ sơ
Đúng hạn 10 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)