TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 02 / 2023
Đã nhận 8 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 2 hồ sơ
Đúng hạn 2 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 6 hồ sơ
Đúng hạn 6 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)