TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2023
Đã nhận 292 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 279 hồ sơ
Đúng hạn 279 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 13 hồ sơ
Đúng hạn 13 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)