TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
993 hồ sơ

Đang xử lý
143 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
88.92 (%)