TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2019

Đã tiếp nhận
1773 hồ sơ

Đang xử lý
220 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
91.99 (%)