TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
598 hồ sơ

Đang xử lý
182 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
98.49 (%)