TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
142 hồ sơ

Đang xử lý
26 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
96.48 (%)