TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
97 hồ sơ

Đang xử lý
23 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
98.97 (%)