TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2024

Đã tiếp nhận
756 hồ sơ

Đang xử lý
136 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
98.02 (%)