TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 01 / 2020
Đã nhận 150 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 50 hồ sơ
Đúng hạn 50 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 100 hồ sơ
Đúng hạn 100 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)