TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 06 / 2021
Đã nhận 121 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn96.69 %
Đã xử lý 84 hồ sơ
Đúng hạn 84 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 37 hồ sơ
Đúng hạn 33 (89.19 %)
Trễ hạn 4 (10.81 %)