TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 07 / 2020
Đã nhận 25 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 4 hồ sơ
Đúng hạn 4 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 21 hồ sơ
Đúng hạn 21 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)