TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 11 / 2020
Đã nhận 124 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn99.19 %
Đã xử lý 45 hồ sơ
Đúng hạn 45 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 79 hồ sơ
Đúng hạn 78 (98.73 %)
Trễ hạn 1 (1.27 %)