TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
615 hồ sơ

Đang xử lý
98 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
93.33 (%)