TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
2678 hồ sơ

Đang xử lý
226 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
97.61 (%)