TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
1626 hồ sơ

Đang xử lý
281 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
98.95 (%)